Vedtægter

FORMÅL:
1. Klubbens formål er, ved forskellige aktiviteter, at styrke interessen for havfiskeri.

BESTYRELSEN:
1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
2. Formanden og kasseren vælges for to år, af generalforsamlingen, ved simpelt stemmeflertal. ( Formanden i ulige år ).
3. Øvrige medlemmer vælges ligeledes for to år på generalforsamlingen, ved simpelt stemmeflertal, med to i lige år og en i ulige år.
4  Valg af suppleanter til bestyrelsen vælges ligeledes for to år på generalforsamlingen, ved simpelt stemmeflertal, for to år henholdsvis en i lige, og en i ulige år.
5. Revisor og revisorsuppleant vælges for et år, på generalforsamlingen.
6.Et medlem kan ikke vælges til en tillidspost i klubben, uden at være til stede på generalforsamlingen. Dog kan man ved skriftligt tilsagn vælges.
7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formanden og to øvrige bestyrelsesmedlemmer er tilstede. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
8. Bestyrelsen konstituerer sig selv vedrørende næstformand og sekretær.

GENERALFORSAMLINGEN:
1. Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen.
2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, og skal for at være lovligt indvarslet, indkaldt senest 14 dage før, ved meddelelse til medlemmerne.
3. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før denne.

4. Dagsorden for generalforsamlingen fastsættes således.
a. Valg af ordstyrer.
b. Formandens beretning.
c. Kasseren aflægger regnskab.
d. Valg af referent.
e. Fastsættelse af kontingent.
f. Indkomne forslag.
g. Valg til bestyrelsen, Bladudvalg og Turudvalg mv.
h. Eventuelt.

5. Lovændringer kan kun ske på generalforsamlingen når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettige medlemmer er tilstede og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
6. På en ekstraordinær generalforsamling kan lovændringer ske, når 2/3 af de fremmødte er for forslaget.
Alle forslag afgøres ved simpel stemmeflertal.
På forlangende af blot et medlem, skal afstemningen foregå skriftligt.
Stemme berettiget er medlemmer med gyldigt medlemskort.
Et medlemskab giver en stemmeret.
7. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis bestyrelsen begærer det, eller hvis 2/3 af medlemmerne skriftlig fremsætter ønske herom.

MEDLEMMER:
1. Som medlemmer kan optages enhver der har lyst og interesse i at deltage i klubbens arrangementer.
2. Deltagelse i klubbens arrangementer er på eget ansvar.
Unge under 18 år deltager kun i bådfiskeri, sammen med forældre eller værge samtykke, og under disses fulde ansvar.
4. Klubben påtager sig ingen erstatningspligt over person eller tingskade.

KONTINGENT:
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Kalenderåret er gældende kontingent periode.
Rettidig indbetaling er i februar. Restance efter denne dato medfører slettelse af medlemslisten.
Regnskab afleveres til revisor senest 15 februar.

OPLØSNING
Klubbens opløsning kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, og kun såfremt
Viborg Havfiskerklub ikke ønsker at bestå, eller 2/3 af medlemmerne skriftligt begærer det. Opløsning i sidstnævnte tilfælde kan dog kun ske såfremt 2/3 af medlemmerne er til stede.

Ved opløsning af klubben skal dennes midler tilfalde et af bestyrelsen valgt vand i Viborg Kommune til yngeludsætning.

Kun medlemmer med mindst 1 års ancinitet har stemmeret ved beslutning om klubbens opløsning.

28 Maj 1985. – 19 Maj 1986. – 16 Maj 1993. 1 April 2000. – 11 Marts 2003. 6 Mart 2007. 11 Marts 2014