Viborg Havfiskerklub

Turbetingelser m.m

Gældende turlove

TURUDVALG:

Turudvalget består af op til 6 medlemmer,
hvoraf mindst et er bestyrelsesmedlem.

Turudvalget vælges på den årlige generalforsamling.
Genvalg kan finde sted.

Turudvalget er ansvarlig for: - at tage kontakt til kutterejer og aftale tur, pris og dato, samt seneste framelding.

- at tage kontakt til busejere og aftale transport og pris, såfremt dette benyttes. - at tilrettelægge et alsidigt turprogram så betids, at det kan bekendtgøres i klubbens aktivitetsoversigt hver kvartal. - at udpege turleder.

TURLEDER:

- er klubbens myndighed for tur/arrangement.

modtager tilmelding til tur/arrangement.

-er ansvarlig for at   - bekræfte turen overfor skipper ved
 tilmeldingsfristens udløb.

- medbringe turkassen.

- at registrere fangstresultater.

- at afregne med kutterejer/skipper.

-kan lade foretage lodtrækning om standpladser på båd.

-at aflevere Klubbens Bådsæt hos Knud Erik Sørensen  
Charlottenlundvej 22, Sinding. 8600 Silkeborg. Dette kun ved småbådsture.
 

TILMELDING:

Tilmelding er bindende og skal være gjort ved tilmeldingsfristens udløb.

Turprisen betales til turleder, inden afgang fra Viborg.

DEPOSITUM:

Turleder kan sammen med bestyrelsen beslutte, at der på udvalgte arrangementer skal betales et

Depositum, førend tilmelding kan registreres.

Størrelsen af depositum fastsættes ud fra den samlede turpris.

En afløser kan tilmeldes, denne overtager den fulde turpris. Turleder skal underrettes.

Arrangementer med depositum:

Ved framelding efter sidste tilmeldingsfrist, vil depositum kun undtagelsesvis kunne tilbagebetales,

Ved framelding senere, skal den sidste del af turen,
ikke betales.

Arrangementer uden depositum:

Ved framelding efter udløb af sidste tilmeldingsfrist, opkræves turpris + transport.

En afløser kan tilmeldes. Denne overtager den fulde turpris. Turleder skal underrettes.

Aflysning:

En tur kan aflyses såfremt der ikke er tilslutning nok, eller vejrforholdene umuliggør denne.

Medlemmerne kan ikke drage klubben økonomisk til ansvar for aflysning.

Generelt:

Det påhviler medlemmerne selv at indhente oplysninger om evt. Aflysning hos turleder.

( se tidspunkt i aktivitetsplan ).

Efter endt fiskeri, er hver deltager selv ansvarlig for oprydning/rengøring af sin standplads.

Nydelse af spiritus skal ske med måde, og må ikke medføre beruset eller provokerende optræden.

Medlemmer skal medbringe gyldigt fisketegn.

Indvejning og registrering:

Fisk indvejes i uopskåren tilstand. Alle fangster registreres med arter og antal.

Største fisk af hver art, på hver tur, registreres med
 vægt og længde.

Indvejning og registrering af fisk skal ske til turleder.

Fisk under mindstemål registreres ikke.

Turleder har ret til stikprøve kontrol om fangsten overholder Fiskerikontrollens mindstemål.

                                                                                                                                   Marts 2014

Nyeste kommentarer